sparebank1_logo_blaa_02_570px_7536.jpg

KONTINGENT

Som medlem i symjegruppa er ein òg medlem i VTI-allianse. Kontingenten er derfor delt i to mellom allianseidrettslaget og symjegruppa.  

Symjegruppa:
Ein grunnkontingent på kr. 500,- for alle. I tillegg ei treningsavgift som varierer, dvs. 1000,- for rekrutt og master, 1350,- for junior. Dette opnar for at symjarar som ønskjer å stå som medlemmer i VTI-symjing, men som bur og trener andre stader, berre betalar grunnkontingenten og dermed kan bruke andre treningshallar utan at det blir urimeleg dyrt. Det går òg an å betale grunnkontingenten og stå som støttemedlem/føresett utan å betale treningsavgift.

Vidare så har vi innført to innbetalingar i staden for ein. Halve kontingenten i september og halve i februar. Fordelen med dette er at fakturaen ved skulestart ikkje opplevest urimeleg stor. Det blir i tillegg enklare å skifte gruppe/treningskontingent i løpet av året. Det bør òg gjere det lettare for nye rekruttar å kjenne seg som ein del av gruppa på nyåret dersom ein har betalt treningskontingent.  

Syskenmoderasjon: 
Det vert gitt syskenmoderasjon på treningsavgifta. Første medlem betaler 100 %, andre medlem 80%, tredje medlem 70%, fjerde 70% osv..

VTI-allianse: 
Under 14 år kr. 100,- 
Over 14 år kr. 200,- 
Familie kr. 350,-
Medlemskontingenten betalar ein på tilsend bankgiro innan 15. september kvart år. VTI sentralt syter for innkrevjing av kontingenten til allianseidrettslaget.

* Årsmøtet fastset kontingenten

 

LISENSAR

Kva er lisens godt for? Alle som skal ta del på stemne eller konkurransar må ha lisens som varer frå betalingsdato og ut kalenderåret. Alle som betaler lisens får medlemsbladet Norsk Svømming i posten. Utøvarar over tolv år kan løyse lisens og bli forsikra.

Korleis betale lisens? Utøvarane må betale lisensen sjølve, men symjegruppa kan legge ut for nye stemnedeltakarar når det blir aktuelt, dette blir fakturert symjaren i etterkant av stemne. Gjer avtale med trenaren i god tid før stemna dersom du er i tvil.

Kva kostar lisensen? (vedteke av NSF for kalenderåret 2017)

  • Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2017 (utøvere født fra og med 2005 – til og med 2008)
  • Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2017 (utøvere født 2004 og tidligere. Utøvere 9-12 år kan også velge dette alternativet)

 

 

Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper, oppvisninger og
under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra
disse. Forsikringen gjelder under opphold på konkurransestedet, dog høyst 1 uke før og 3 dager etter siste konkurransedag/treningsdag.
Forsikringsvilkår

Skademeldingsskjema
Ved spørsmål om skade eller forsikringsvilkår skal man ringe til if - tlf 6784 0470. De kan registrere skaden pr telefon, evt kan du melde inn via internett.
Registrering av lisensansvarlig: NIF sin klubbsupport, 03615 - klubbsupport@idrettsforbundet.no.

Kontaktperson i Norges Svømmeforbund: Tor Arne Volden, 99 100 454 - tor.arne@svomming.no.

FORSIKRING

Barneidrettsforsikringen – for barn til og med 12 år

Alle barn til og med 12 år som er medlem av en klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè er forsikret (ordningen ble innført fra 01.01.1997).

Les om Barneidrettsforsikringen på NIFs hjemmesider.

Gjensidige er ansvarlig for Barneidrettsforsikringen i NIF fra 01.01.2015.

NB! Hvis 10-12 åringer skal delta på approberte stevner, så må utøverne betale lisens (velg arkfane lisens for detaljer).

Forsikring for de som er eldre enn 12 år
Fra det året han/hun fyller 13, så kan utøveren betale lisens for å blir forsikret.

Ved innbetalt startlisens blir lisensinnehaveren ulykkesforsikret i Gjensidige.

Lisensperioden følger kalenderåret – dvs 1. januar – 31. desember.

Du mottar også bladet ”Norsk Svømming”.

NB! De som skal delta på approbert stevne MÅ betale lisens, fra det året de fyller 10 år.

Våre sponsorar

sparebank_1_s_re_sunnm_re.png
ke_logo_cmyk_b.jpg
logo_brukt.jpg
klubben.png

Copyright © 2007 - 2008 Volda Turn og Idrett - Symjegruppa
Kommentarar til nettstaden? Kontakt webmaster

Webdesign og CMS: Osberget AS