Protokoll årsmøtet

Vedlagt ligg protokoll for årsmøtet.

Protokoll VTi symjing årsmøte for 26.05.2019 

Til stades: Arne Straume, Inger Stine, Kjell Frode, Frode, Jørund, Hedvig, Liv og Knut Furene 26.05. kl. 19.30 21:00. Referat: Frode Pilskog 

 1. 1. Godkjenning av røysteføre 

ok 

 1. 2. Saksliste og innkalling Samrøystes 
 2. 3. Val av ordstyrar, referent og 2 representantar til å signere møteprotokoll Ordstyrar: Arne Straume Referent: Frode Pilskog Representantar: Jørund Fet og Hedvig 
 3. 4. Årsmelding 2019 Opplesing av årsmeldinga ved Arne Straume Kommentarar

Det har vore landtrening Stamina. Ei trening per veke. - Manglande informasjon om Årsmøteinnkallinga for 2018. r gje betre informasjon

 1. 5. Årsrekneskap 2019 Kommentar til rekneskapen

- Posten kortsiktig gjeld var vanskeleg å tolke

- Høge lønskostnadar Rekneskapen godkjent

 1. 6. Budsjett 2020 Påplussing postane treningshelg og PT family club. Budsjett godkjent 
 2. 7. Treningskontigent | 2019 

Rekrutt/master 

D/E | B/C 

kr 1500 Kr 1850 kr 2000 

Drøfting om nedsetting av kontingenten eller halde på same nivå. Det vart påpeika at ein får veldig mykje att for kontigenten. Eit adgangskort til symjehallen kostar meir enn det medlemmane betalar i kontingent

Forslag: Styret kan gjere vurdering om nedsetting av kontingent, dersom treningsomfanget vert redusert pga. Covid 19 situasjonen

 1. 8. Innkomne saker 

- Manglande informasjon om treningsstemne. Bør vere meir kopla til kretsen

- Samarbeid med YSS. Ein bør ha tettare samarbeid med YSS ved Cian. Moment: a) VTi har lenger reisetid og kan ikkje stille tidleg som YSS, b) Det er heller ikkje plass til mange i salen og c) nivå forskjellar på symjarane

- Ønskje om fleire treningar, t.d. morgon laurdagar. Ei utfordring med korleis gjennomføre køyringar. Ein forhalde seg til Covid reglane, både for hall og køyring

- Det vart uttrykt sterk misnøye med prosessar og informasjon frå førre styre. Vedkommande følar seg dårleg behandla. Saka vert teke til vitande

 1. 9. Val 

VTI-symjegruppa 2020 

Inger Stine Bjørneset (sittande) Frode Pilskog (sittande) Kjell Frode Løvland (sittande) Arne Straume (sittande) Hedvig Høydalsvik (ny

Einstemmig vedteke 

Det nye styret konstituerer seg sjølve første styremøtet etter årsmøtet

Underskrifter 

Volda, 26.05.2020 

 

Jørund Fet 

Hedvig Høydalsvik

ÅRSMØTE I VTI-ALLIDRETT

2. Juni kl 19 i Sparebank1 sitt lokale 2. høgda inngong mot kyrkja.

Vanlege årsmøtesaker:

Sakliste:

 1. Godkjenning av Røysteføre

 2. Godkjenne Innkalling, sakliste og møtereglar

 3. Val av dirigent, referent og 2 representantar til å signere møteprotokollen

 4. Handsame Årsmelding 2019

 5. Handsame rekneskap 2019

 6. Handsame fordeling av mva komp, LAM og Grasrotmidler

 7. Handsame innkomne saker

 8. Fastsetje medlemskontigent for 2020 (Alliansen)

 9. Vedta laget sitt budsjett for 2020

 10. Handsame laget sin organisasjonsplan

 11. Val:    

  1. Leiar og Nestleiar

  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

  3. Andre val iht organisasjonsplan

  4. 1-2 revisorar

  5. Representantar til ting og møter

  6. Valnemnd med leiar og 2 medlemmer

 12. Avslutning

Vel møtt!
Helsing
Anja Woldsund Thomsen
VTI Allidrett

Årsmøte i VTI-Symjegruppa

Velkomen til årsmøte i VTI-Symjegruppa i Furene AS sine lokaler i Furene Industriområde

Tysdag 26. mai kl 19.30

Saksliste Årsmøte VTI Symjegruppa:

 1. Godkjenning av røysteføre
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Val av ordstyrar, referent og 2 representantar til å signere møteprotokollen
 4. Årsmelding 2019
 5. Årsregneskap  2019
 6. Vedta budsjett 2020
 7. Fastesetje medlemskontigent 2020
 8. Handsame inkomne saker
 9. Val  Vel møtt! 

Helsing 

Arne Straume

VTI Symjegruppa

sparebank1_logo_blaa_02_570px_7536.jpg

Har du lyst å bli medlem?

Om du har lyst å bli medlem i klubben, enten på kurs eller dei ulike treningsgruppene våre, eller kanskje som instruktør eller bidra på trenarsida, gjer vel å ta kontakt styret.


Våre sponsorar

sparebank_1_s_re_sunnm_re.png
ke_logo_cmyk_b.jpg
logo_brukt.jpg
klubben.png

Copyright © 2007 - 2008 Volda Turn og Idrett - Symjegruppa
Kommentarar til nettstaden? Kontakt webmaster

Webdesign og CMS: Osberget AS